top of page

[...] כלי מסירתה הם פואטיים: הם מדגישים את ייחודיותו של הכותב, את קולו ואת האופן שבו המחשבה יכולה לטעות, את האופן שבו היא נפתלת, מתערסלת, אובדת לרגע וחוזרת [...]

                              מתוך: מה היא מסה?, "הארץ"
 

מסה

bottom of page